(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت27دانلود پایان نامه فارسی:


4 – 1 –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:

4-1-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.

جدول 4 1--1- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
پدر18458.058.058.0
مادر13342.042.0100.0
جمع 317100.0100.0 

 

 

 

4-1-2- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، تعداد پاسخگویان را 55.5 درصد شهری و44.5 درصد روستایی تشکیل داده اند.

جدول 4 1--2- توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
شهر17655.555.555.5
روستا14144.544.5100.0
جمع 317100.0100.0 

 

 

4-1-3- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،2.5 درصد از  پاسخگویان  کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بین 20 تا 25 سال، 17 درصد بین 25 تا 30 سال،39.1 درصد بین 30 تا 40 سال، 34.4 درصد بین 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بیشتر از 60 سال را تشکیل داده اند.

 

جدول 4 1--3- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

متن کامل در سایت امید فایل 

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
کمتر از 20 سال82.52.52.5
بین 20 تا 25 سال175.45.47.9
بین 25 تا 30 سال 5417.017.024.9
بین 30 تا 40 سال12439.139.164.0
بین 40 تا 60 سال 10934.434.498.4
بیشتر از 60 سال 51.61.6100.0
جمع 317100.0100.0 

 

 

 

4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،36 درصد از  پاسخگویان  ابتدایی، 21.2 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم

،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند.

 

 

جدول 4 1--4- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
ابتدایی9028.436.036.0
سیکل5316.721.257.2
دیپلم6119.224.481.6
فوق دیپلم185.77.288.8
لیسانس278.510.899.6
فوق لیسانس1.3.4100.0
جمع25078.9100.0 
بی جواب6721.1  
جمع317100.0100.0 

 

 

 

4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، 25.2 درصد از  پاسخگویان  آزاد، 4.9 درصد بیکار، 31.7 درصد خانه دار،19 درصد کارمند و 2.6 درصد بازنشسته بوده اند.

 

جدول 4 1--5- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
آزاد7724.325.225.2
بیکار154.74.930.1
خانه دار9730.631.761.8
کارمند5818.319.080.7
بازنشسته82.52.683.3
کارگر4514.214.798.0
دانشجو41.31.399.3
روحانی1.3.399.7
جمع30696.5100.0 
بی جواب113.5  
جمع317100.0100.0 

 

 

 

 

4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:

 

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

 

 

جدول 4 1--6  توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

 فراوانیدرصد فراوانیدرصد معتبردرصد تجمعی
کمتر از 100 هزار تومان309.516.416.4
بین 100 تا 200 هزار تومان3812.020.837.2
بین 200 تا 300 هزار تومان3711.720.257.4
بین 300 تا 400 هزار تومان3310.418.075.4
بین 400 تا 600 هزار تومان4112.922.497.8
بیشتر از 600 هزار41.32.2100.0
جمع18357.7100.0 
بی جواب13442.3  
جمع317100.0  

 

 

4 – 2 – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:

 

در اینجا ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق توصیف شده و در ادامه فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس های پرسشنامه برای  پاسخگویان(والدین) ارایه شده است.

 

جدول 4  1-2-میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی

 تعدادمیانگینانحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختیرضایت از زندگی3163.810.43
معنویت3173.800.42
خوشی3153.670.38
رشد و بالندگی3113.290.40
ارتباط مثبت با دیگران3114.190.49
خود پیروی3113.650.45

 

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  (19/4)تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی با میانگین(3.81)  و رشد و بالندگی با کمترین میانگین( 3.29 ) بدست آمده است.

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین  دانش آموزان عادی ارایه شده است.

 

جدول 4- 2-2میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی  در بین والدین دانش آموزان عادی

 تعدادمیانگینانحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختیرضایت از زندگی1533.920.38
معنویت1543.880.40
خوشی1533.800.35
رشد و بالندگی1503.350.37
ارتباط مثبت با دیگران1504.290.43
خود پیروی1503.710.45

 

  بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین29/4 بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی با میانگین 35/3 مربوط می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی  برای والدین دانش آموزان مرزی ارایه شده است.

 

جدول 4-2-3میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی

 تعدادمیانگینانحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روان شناختیرضایت از زندگی1633.690.45
معنویت1633.720.42
خوشی1623.560.38
رشد و بالندگی1613.220.42
ارتباط مثبت با دیگران1614.090.53
خود پیروی1613.600.45

 بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران با میانگین09/4 بیشترین  بوده است و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 22 /3 مربوط می باشد.

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه عزت نفس  به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

 

جدول 4  4-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

 تعدادمیانگینانحراف معیار
مقیاس پرسشنامه عزت نفس والدین دانش آموزان عادی1542.480.37
والدین دانش آموزان مرزی1632.000.47

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان عادی 2.48 و برای والدین دانش آموزان مرزی 2 می باشد.

 

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

 

جدول 4  5-2-میانگین و انحراف معیار  در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

 تعدادمیانگینانحراف معیار
مقیاس پرسشنامه سلامت روان والدین دانش آموزان عادی1541.800.40
والدین دانش آموزان مرزی1632.000.47

 

     بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روان نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند. بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان مرزی 2.00 و برای والدین دانش آموزان عادی1.80 می باشد.


فرضیه های تحقیق:

فرضیه یک : بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

 

 

جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r)سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس  والدین دانش آموزان عادی08/0-29/0
والدین دانش آموزان مرزی08/045/0

 

 

 

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان- شناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

 

 

فرضیه دو : بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

 

 

جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r)سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی   والدین دانش آموزان عادی40/0000/0
والدین دانش آموزان مرزی37/0001/0

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

 

 

 

فرضیه سه: بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول4 3-3–بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

 ضریب fسطح معنی داری

Sig

 

ارزش tدرجه آزادیسطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگیناحتمال انحراف استانداردضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترینبیشترین
برای برابری واریانس ها780/037/071/4315000/0175/0037/010343/02514/0
برای نابرابری واریانس ها72/4980/314000/0177/0037/03859/4-251/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد. بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

 

 

 

گروههاتعدادمیانگینانحراف استانداردخطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی15482/332/0026/0 
والدین دانش آموزان مرزی16365/334/0027/0 

 

 

 

فرضیه چهار: عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول44-3– عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

 ضریب fسطح معنی داری

Sig

 

ارزش tدرجه آزادیسطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگیناحتمال انحراف استانداردضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترینبیشترین
برای برابری واریانس ها31/075/075/0-31545/0034/0-0453/01233/0-0551/0
برای نابرابری واریانس ها74/0-873/30145/0034/00455/01237/0-0555/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

 

 

 

گروههاتعدادمیانگینانحراف استانداردخطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی15445/243/0034/0 
والدین دانش آموزان مرزی16348/237/0029/0 

 

 

 

فرضیه پنج: سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان سلامت روانی بین والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول 4  5-3–سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

 ضریب fسطح معنی داری

Sig

 

ارزش tدرجه آزادیسطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگیناحتمال انحراف استانداردضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترینبیشترین
برای برابری واریانس ها206/5023/0187/4-315000/0206/0-0494/00494/0-1096/0-
برای نابرابری واریانس ها206/4-365/311000/0206/0-0491/00491/0-1101/0-

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

 

 

گروههاتعدادمیانگینانحراف استانداردخطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی154804/140/0032/0 
والدین دانش آموزان مرزی163003/247/0037/0 

 

 

 

فرضیه شش : رابطه بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای:

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان رابطه بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی

متغیرهمبستگی پیرسون( r)سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی09/0-10/0
سن

 

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان رابطه بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر درآمد ماهیانه و بهزیستی روانشناختی

متغیرهمبستگی پیرسون( r)سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی25/0001/0
میزان درآمد ماهیانه

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه درآمد والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون اسپیرمن برای سنجش میزان رابطه بین میزان تحصیلات پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی

متغیرهمبستگی اسپیرمن(sp)سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی28/0000/0
میزان تحصیلات

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که هر چه میزان تحصیلات والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان و جنسیت آنان ارائه شده است.

 

جدول 4 4–بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین

 

 ضریب fسطح معنی داری

Sig

 

ارزش tدرجه آزادیسطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگیناحتمال انحراف استانداردضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترینبیشترین
برای برابری واریانس ها058/0810/0016/0315987/00006/003943/00769/0-0782/0
برای نابرابری واریانس ها016/0026/284987/00006/003945/00770/0-0782/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(98sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  بدین معنی که والدین مرد و زن از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروههاتعدادمیانگینانحراف استانداردخطای معیار میانگین
مرد184736/3345/0025/0 
زن133736/3347/0030/0 

 

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است.

 

جدول4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت

 

 ضریب fسطح معنی داری

Sig

 

ارزش tدرجه آزادیسطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگیناحتمال انحراف استانداردضریب فاصله اطمنیان

در سطح 95%

کمترینبیشترین
برای برابری واریانس ها919/1167/0644/1315101/00614/00389/00126/0-1408/0
برای نابرابری واریانس ها619/1580/278107/00641/00396/00138/0-1420/0

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(10sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.  بدین معنی که  والدینی که در شهر و روستا زندگی می کنند از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروههاتعدادمیانگینانحراف استانداردخطای معیار میانگین
شهر176765/3322/0024/0 
روستا141701/3371/0031/0 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *