پایان نامه های ارشد: پایان نامه های دفاع شده : قسمت 3دانلود

PR-1915 خلاقیت در نقاشی کودکان 80 ص PR-1916 خلاقیت در نقاشی کودکان 115 ص PR-1917 روش تحقیق کامل – مشارکت سیاسی زنان 85 ص PR-1918 سبک اسنادی کودک عادی وکودک عقب مانده ذهنی 80 ص PR-1919 کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقی 100 ص متن کامل در سایت امید فایل  PR-1920 کودکان بدون سرپرست […]

ادامه مطلب...


جدید : پایان نامه های دفاع شده : قسمت 2موضوع پایان نامه:

PR-1769 نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر  250 ص PR-1770 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل 234 ص PR-1771 نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران 185 ص PR-1772 نقش هنرستانهای کشاورزی درتوسعه  و پیشبرد کشاورزی- ارشد برنامه ریزی روستایی […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) پایان نامه های دفاع شده : قسمت اولدانلود پایان نامه -

        PR-2070 کنترل کیفیت در سایپا  290 ص PR-2071 مبانی و تکنیک های روابط عمومی  143 ص متن کامل در سایت امید فایل  PR-2072 مدیریت کیفیت در شرکت مارلیک سان 93 ص PR-2073 مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی 142 ص PR-2074 انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران […]

ادامه مطلب...


پایان نامه ایرانداک: دانلود پایان نامه (رایگان): شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر(سایت پایان نامه -)

جدول 1-4 مشخص شده است.جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی متغیر گروه معتاد گروه عادی سن 28-18 37-29 48-38 وضعیت تأهل مجرد متاهل وضعیت تحصیل راهنمایی دبیرستان دیپلم دانشجو فارغ التحصیل   54 53 13   62 58   25 45 39 5 6   54 56 10   64 56 […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش(سایت مرجع پایان نامه -)

نتیجه گیری و بحث هدف پژوهش حاضر بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر معتاد است در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن (1998، به نقل از آقا یوسفی 1378) و مقیاس سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ (1996 به نقل […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -خویشتن داری:کارشناسی ارشد-دانلود

در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روشهای پس از رویدادی1 استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب کرده است به نظر می آید بخاطر گذشته نگر بودن نگرش […]

ادامه مطلب...


فول تکست: دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهشدانلود پژوهش:

بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که از تئوری یادیگری مشاهده ای مشتق شده اند، رفتارهای اعتیاد را به عنوان پاسخهای مقابله ای موثر هر چند غیر انطباقی در نظر می گیرند با اینکه این پاسخهای مقابله ای موثر تاثیر کوتاه مدت رفتار اعتیاد است ولی بصورتی خاص تغییر رفتار را مشکل می سازد […]

ادامه مطلب...


پایان نامه دانشگاه: دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مسالهدانلود پایان نامه فارسی:

حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که 1- پاسخهای بالقوه موثر برای موقعیت دشوار را فراهم می سازد. 2- احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از بین پاسخهای متعدد افزایش می دهد افرادی که از توان حل مساله بالایی برخوردارند احتمال زیادی دارد که درمقابل موثر با طیف وسیعی از موقعیتهای موفق باشند (لگد […]

ادامه مطلب...


دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله تعریف استرس(سایت مرجع پایان نامه -)

نظریه پردازان معاصر در عرصه روانشناسی دیدگاههای مختلفی در زمینه استرس ارائه کرده اند ولی اکثر آنها به ماهیت تعاملی [1] فشار روانی تاکید کرده اند (مایکن بام، 1986، ستنتون[2] و همکارن، 1994، لنگ استون[3]، 1994) در این بین نظریه لازاروس و همکاران بدلیل حمایتهای تجربی فزاینده پذیرش وسیعی یافته است (فراید بندگ، 1997) از […]

ادامه مطلب...