فول تکست: الگوی انسان گرا/ وجودگرا :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانپژوهش:

درمان های مبتنی بر این الگو بر درک تجارب هشیار فرد تاکید می کنند و تحلیل علمی و عینی را مناسب و بسنده تلقی نمی کنند. معروف ترین این درمان ها، درمان فردمحور[5] است که هدفش فراهم آوردن شرایطی است که رشد شخصی را با اجتناب از قضاوت و رهنمود دادن، ترغیب می کند. هدف […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - مقدمه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانکارشناسی ارشد-دانلود

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های کارشناسی ارشد: دانلود پایان نامه بررسی علت بروز مشکلات کارکنان دراثرخدمت بصورت نوبت کاری(شیفتی) و مسائل و مشکلات سازمانی(سایت پایان نامه -)

استاد:سرکار خانم دکتر رجبی گردآورنده: سروان بهزاد سعادتی متن کامل در سایت امید فایل 

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه فارسی: سبک های حل تعارض:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشدانلود پایان نامه ایرانداک:

بعد جر أت ورزی /مطیع بودن به میزان فعالیت و انرژیی اشاره می کند که در رفتار هدفمند فرد نشان داده میشود . با در نظر گرفتن این دو بعد پنج نوع شیوه حل تعارض پئیدار میشود . هر یک از این شیو ه ها میزان همکاری و جرأت ورزی متفاوتی را نشان می دهند […]

ادامه مطلب...


(سایت مرجع پایان نامه -) محدودیت های پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشپایان نامه -

– این پژوهش در میان دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه اجرا گردیده و نتایج آن قابل تعمیم به سایر مقاطع سنی و تحصیلی مختلف نیست.   – این پژوهش در بین دانش آموزان دختر انجام شده و لذا تعمیم دادن آن به دانش آموزان پسر با مشکل مواجه می شود.   – یافته های […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - روش تحقیق:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشپژوهش:

  در این بخش روش تحقیق ،متغییرهای مورد مطالعه ،جامعه و نمونه آماری ،ابزارهای جمع اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره می شود . 3-1- روش تحقیق  به منطور بر قراری رابطۀعلت و معلولی بین دو یا چند متغییر از طر ح های تجربی استفاده می شود و این تحقیق نیز از […]

ادامه مطلب...


پژوهش: مقیاس شیوه حل مسأله:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشجدید :

GSI= بدست آوردن کل نمرات 9 مقیاس و آیتم های اضافی و سپس تقسیم بر 90 PST= شمارش تعداد پاسخ های علامت مثبت (پاسخ های غیر صفر). PSDI= کل نمره 9 مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.   3-5-2- مقیاس شیوه حل مسأله الف) معرفی مقیاس : این مقیاس توسط […]

ادامه مطلب...


جدید : راهبردهای مقابله ای:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشکارشناسی ارشد-دانلود

ب ) مقابله متمرکز بر هیجان یا روش هیجان مدار روش مساله مدار عبارت از راهبردهایی است که به جهت تغییر منبع تنیدگی به  کار می رود و روش هیجان مدار راهبردهایی را شامل می شود که هدفش کاهش پریشانی های ایجاد شده در موقعیت مساله ساز است . راهبرد متمرکز بر مشکل می تواند […]

ادامه مطلب...