دانلودالگوی انسان گرا/ وجودگرا :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانپایان نامه دانشگاه:

هسته اساسی این رویکرد، این است که افراد بسمت خودشکوفایی[1] (بالفعل سازی استعدادهای بالقوه شان) برانگیخته می شوند. انها مختارند در مورد زندگی شان تصمیم بگیرند و مسئولیت انچه را انجام می دهند، بپذیرند. تصور می شود اختلال رونی زمانی ایجاد می شود که از این کار جلوگیری به عمل می آید، این مسئله می […]

ادامه مطلب...


دانلود نمونه پایان نامه: مقدمه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانپایان نامه -

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات […]

ادامه مطلب...


(سایت مرجع پایان نامه -) سبک های حل تعارض:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش(سایت دانلود پایان نامه -)

2-3-2-4- سبک های حل تعارض در یک موقعیت تعارضی ،افراد رفتار هایی را نشان می دهند که مبین دو بعد عمدۀ جرات ورزی / عدم جرات ورزی (مطیع بودن )و همکاری / عدم همکاری می باشند. بعد جر أت ورزی /مطیع بودن به میزان فعالیت و انرژیی اشاره می کند که در رفتار هدفمند فرد […]

ادامه مطلب...


پژوهش: محدودیت های پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشپایان نامه دانشگاه:

– این پژوهش در میان دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه اجرا گردیده و نتایج آن قابل تعمیم به سایر مقاطع سنی و تحصیلی مختلف نیست.   – این پژوهش در بین دانش آموزان دختر انجام شده و لذا تعمیم دادن آن به دانش آموزان پسر با مشکل مواجه می شود.   – یافته های […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - روش تحقیق:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش(سایت پایان نامه -)

3-1- روش تحقیق  به منطور بر قراری رابطۀعلت و معلولی بین دو یا چند متغییر از طر ح های تجربی استفاده می شود و این تحقیق نیز از نوع مطالعات تجربی پیش آزمون – پس آز مون همراه با گروه کنترل می باشد ، ویژگی های این نوع تحقیق عبارت است از : متن کامل […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه ایرانداک: مقیاس شیوه حل مسأله:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشپایان نامه های کارشناسی ارشد:

PSDI= کل نمره 9 مقیاس و آیتم های اضافی بر نمره PST تقسیم می شود.   3-5-2- مقیاس شیوه حل مسأله الف) معرفی مقیاس : این مقیاس توسط کسیدی  و لانگ (1996) طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24 سؤال می باشد که 6 عامل را می سنجد و هر کدام از عوامل در […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - راهبردهای مقابله ای:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانشفول تکست:

لازاروس  و فولکمن (1984)  دو شکل کلی مقابله با مشکلات و رویدادهای زندگی را مشخص کرده اند که عبارتند از : الف) مقابله متمرکز بر مشکل یا روش مساله مدار ب ) مقابله متمرکز بر هیجان یا روش هیجان مدار روش مساله مدار عبارت از راهبردهایی است که به جهت تغییر منبع تنیدگی به  کار […]

ادامه مطلب...