پایان نامه دانشگاه: تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران(گرایش جزا عمومی خصوصی)


 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
 • شاخص

  - جدول (3-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  متن کامل در سایت امید فایل 

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  6/76/76/713بسیار ضعیف
  9/163/93/916ضعیف
  2/443/273/2747متوسط
  6/934/494/4985زیاد
  1004/64/611بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
  - نمودار (3-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       4/21-4/3413

  بسیار ضعیف

       4/18-4/3416ضعیف
       6/124/3447متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/504/3485زیاد
  99%411/118  4/23-4/3411بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/118 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (4-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  2/12/12/12ضعیف
  1/15141424متوسط
  5/534/384/3866زیاد
  1005/465/4680بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه «بسیار زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (4-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       41-432ضعیف
       19-4324متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  234366زیاد
  99%362/91  374380بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/91 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (5-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  9/29/29/25ضعیف
  3/164/134/1323متوسط
  757/587/58101زیاد
  100252543بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (5-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       38-435ضعیف
       20-4323متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  5843101زیاد
  99%311/121  04343بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/121 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (6-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  6/06/06/01بسیار ضعیف
  2/16/06/01ضعیف
  8/126/116/1120متوسط
  2/624/494/4985زیاد
  1008/378/3765بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «ضعیف و بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
  - نمودار (6-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       4/33-4/341

  بسیار ضعیف

       4/33-4/341ضعیف
       4/14-4/3420متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/504/3485زیاد
  99%453/172  6/304/3465بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 53/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (7-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  8/58/58/510بسیار ضعیف
  7/548/488/4884ضعیف
  6/93393967متوسط
  3/987/47/48زیاد
  1007/17/13بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (7-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       4/24-4/3410

  بسیار ضعیف

       6/494/3484ضعیف
       6/324/3467متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  4/26-4/348زیاد
  99%464/168  4/31-4/343بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/168 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (8-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  11111119بسیار ضعیف
  2/372/262/2645ضعیف
  3/771/401/4069متوسط
  8/985/215/2137زیاد
  1002/12/12بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (8-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       4/15-4/3419

  بسیار ضعیف

       6/104/3445ضعیف
       6/344/3469متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/24/3437زیاد
  99%467/75  4/32-4/342بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 67/75 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (9-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  2/52/52/59ضعیف
  6/434/384/3866متوسط
  9/913/483/4883زیاد
  1001/81/814بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (9-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       34-439ضعیف
       234366متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  404383زیاد
  99%395/95  29-4314بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 95/95 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (10-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  6/06/06/01ضعیف
  184/174/1730متوسط
  9/849/669/66115زیاد
  1001/151/1526بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه  » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (10-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       42-431ضعیف
       13-4330متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  7243115زیاد
  99%323/172  17-4326بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر رنگ أمیزی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (11-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  7/17/17/13ضعیف
  7/15141424متوسط
  9/702/552/5595زیاد
  1001/291/2950بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر رنگ أمیزی خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
  - نمودار (11-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       40-433ضعیف
       19-4324متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  524395زیاد
  99%362/109  74350بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/109 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (12-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  6/06/06/01ضعیف
  144/134/1323متوسط
  6/687/547/5494زیاد
  1004/314/3154بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (12-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       42-431ضعیف
       20-4323متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  514394زیاد
  99%362/113  114354بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (13-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  0000بسیار ضعیف
  2/12/12/12ضعیف
  9/167/157/1527متوسط
  3/734/564/5697زیاد
  1007/267/2646بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (13-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       000

  بسیار ضعیف

       41-432ضعیف
       16-4327متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  544397زیاد
  99%307/113  34346بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 07/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان

  شاخص

  - جدول (14-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

  گزینه

  درصد تجمعی

  درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
  77712بسیار ضعیف
  4/175/105/1018ضعیف
  4/389/209/2036متوسط
  1/727/337/3358زیاد
  1009/279/2748بسیار زیاد
   100100172حجم نمونه

  چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

  - نمودار (14-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

  - جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

       پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
       4/22-4/3412

  بسیار ضعیف

       4/16-4/3418ضعیف
       6/14/3436متوسط
  سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/234/3458زیاد
  99%404/44  6/134/3448بسیار زیاد

  مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 04/44 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

  با موضوع :

  بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

  Untitled

  141985615752731

  سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

  می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

  در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

  برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

  سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

  کافیست عبارت

  دانلود پایان نامه

  متن کامل در سایت sabzfile.com