کارشناسی ارشد-دانلود توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران(سایت مرجع پایان نامه -)


گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند

درصد فراوانی

فراوانی مطلق

5/5

5/5

5/5

6

بسیار ضعیف

1/39

6/33

6/33

37

ضعیف

6/83

5/44

5/44

49

متوسط

1/99

5/15

5/15

17

زیاد

100

9/0

9/0

1

بسیار زیاد

100

100

110

حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (7-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (7-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
16-226

بسیار ضعیف

152237ضعیف
272249متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5-2217زیاد
99%418/7621-221بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 18/76 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان

شاخص

- جدول (8-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
5/145/145/1416بسیار ضعیف
6/331/191/1921ضعیف
4/867/527/5258متوسط
1006/136/1315زیاد
0000بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (8-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (8-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
5/11-5/2716

بسیار ضعیف

5/6-5/2721ضعیف
5/305/2758متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/12-5/2715زیاد
99%385/45000بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 85/45 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان

شاخص

- جدول (9-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
3/73/73/78ضعیف
5/343/273/2730متوسط
9/904/564/5662زیاد
1001/91/910بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
- نمودار (9-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل

- جدول (9-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/19-5/278ضعیف
5/25/2730متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/345/2762زیاد
99%347/685/17-5/2710بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 47/68 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان

شاخص

- جدول (10-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

متن کامل در سایت امید فایل 

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
6/36/36/34ضعیف
9/203/173/1719متوسط
4/765/555/5561زیاد
1006/236/2326بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (10-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (10-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/23-5/274ضعیف
5/8-5/2719متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/335/2761زیاد
99%360/635/1-5/2726بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/63 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان

شاخص

- جدول (11-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
9/09/09/01بسیار ضعیف
5/55/45/45ضعیف
5/35303033متوسط
9/805/455/4550زیاد
1001/191/1921بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (11-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (11-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
21-221

بسیار ضعیف

17-225ضعیف
112233متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو282250زیاد
99%436/741-2221بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 36/74 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان

شاخص

- جدول (12-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
4/64/64/67ضعیف
406/336/3337متوسط
8/818/418/4146زیاد
1002/182/1820بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (12-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (12-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/20-5/277ضعیف
5/95/2737متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/185/2746زیاد
99%305/335/7-5/2720بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 05/33 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان

شاخص

- جدول (13-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
4/64/64/67بسیار ضعیف
306/236/2326ضعیف
7/527/227/2225متوسط
4/866/336/3337زیاد
1006/136/1315بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

- نمودار (13-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
- جدول (13-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
15-227

بسیار ضعیف

42226ضعیف
32225متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو152237زیاد
99%481/237-2215بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 81/23 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل در سایت sabzfile.com