پایان نامه دانشگاه: پایان نامه نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطهپایان نامه -


نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

سمینار :

جناب آقای دکتر حسین زمانی

استاد مشاور:جناب آقای  دکتر سیاوش یاری

سال تحصیلی: 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است که  با توجه به جایگاه وی در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام  با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌های شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.

طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.

مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زمانی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گردید.

شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذکور از بارزترین ویژگی های این رجل سیاسی بوده است.حاصل سخن اینکه سیدمحمدطباطبایی یکی از شخصیت های موثر تاریخ ایران است  که در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسی داشته اند.  نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.

واژگان کلیدی: سید محمد طباطبایی، انقلاب مشروطیت ایران ، عدالتخانه، انجمن‌های مخفی، مجلس شورای ملی و فراموشخانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

بخش مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

نقد و بررسی منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

متن کامل در سایت امید فایل 

روزنامه و مجلات: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

متون تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

کلیات تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

پیشینه تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

روش  کار تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

موانع  و کاستی های تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………. 13

بخش اول

زندگی نامه سید محمد طباطبایی……………………………………………………………………………………………………. 14

فصل اول: ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی …………………………………………….. 15

و اکنش ناصرالدین شاه به هنگام ورود طباطبایی  به تهران: ………………………………………………………… 17

دوران میان سالی و حمایت وی از مدارس جدید………………………………………………………………………….. 19

فرزندان سید محمد طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………….. 21

املاک و دارائی:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

وفات طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : ریشه‌های  فکری سید محمد طباطبایی

نامه سید جمال الدین اسدآبادی به سید محمد طباطبایی………………………………………………………………. 25

آگاهی فکری طباطبایی……………………………………………………………………………………………………………………. 26

اندیشه های طباطبایی در مورد مشروطیت : ………………………………………………………………………………….. 28

عدالت و مساوات  طباطبایی: ………………………………………………………………………………………………………… 33

آزادی اندیشی  طباطبایی…………………………………………………………………………………………………………………. 38

دیدگاه سید محمد طباطبایی نسبت به نظام حکومتی: …………………………………………………………………… 40

بخش دوم: فعالیت های سیاسی طباطبایی

ورود طباطبایی به ایران و احترام وی به میرزای آشتیانی……………………………………………………………….. 45

فعالیت های فرهنگی: ………………………………………………………………………………………………………………………47

و.........

متن کامل در سایت sabzfile.com