ماه: ژوئن 2016

(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگهدانلود پژوهش:

گروه تاریخ  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی تاریخ گرایش ایران دوره­ اسلامی بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی

Continue reading

پایان نامه ایرانداک: پایان نامه تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام تا پایان حاکمیت سادات طباطباییپایان نامه دانشگاه:

تداوم و تغییر در تاریخ محلی بهبهان از ورود اسلام (23 هـ .ق) تا پایان حاکمیت سادات طباطبایی (1287هـ .ق)

Continue reading

(سایت مرجع پایان نامه -) پایان نامه روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دومنمونه پایان نامه:

پردیس بین‌الملل  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی گروه تاریخ  پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: روابط صوفیان گنابادی با

Continue reading

فایل: پایان نامه مطالعه تطبیقی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه امام علی(ع) و نظریه های مدیریت منابع انسانی معاصرموضوع پایان نامه:

   پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- تعلیم و تربیت اسلامی      

Continue reading

(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی(گرایش جزا عمومی خصوصی)

 عنـوان «اسماعیلیّه در تاریخ جهانگشای جوینی و نویسندگان معاصر جوینی»  سمینار : متن کامل در سایت امید فایل  آقای دکتر

Continue reading