پایان نامه - پایان نامه سنجش میزان ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان.پژوهش:


 • هوش هیجانی با ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان رابطه دارد.
 • هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان رابطه دارد.
 • ادراک از عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان رابطه دارد.
 • عدالت سازمانی رابطه بین هوش هیجانی و تمایل به ترک شغل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان را میانجی­گری می­کند.
 •  

  • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق

  ۱-۸-۱)  هوش هیجانی 

  تعریف مفهومی: هوش هیجانی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و استفاده کارآمد از آن تعریف می­کنند (سیوانتان [۱] ، ۲۰۱۱).

  تعریف عملیاتی: چهار مولفه در نظر گرفته شده برای عملکرد شغلی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از (لوننبرگ [۲]، ۲۰۱۱):

  • خودآگاهی: شناختن هیجان­هایی است که آ ن را احساس کرده و دلیلش را می­دانیم. خودآگاهی به معنای آگاه بودن از حالت روانی خود و نیز تفکر ما درباره آن حالت است که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • توضیح احساسات همکاران
  • صحبت با همکاران در مورد هیجانات مشترک
  • ایجاد حس بهتر در هنگام شکست
  • صحبت با همکاران در مورد هیجانات خود
  • خودمدیریتی: تعادل هیجانی را خودمدیریتی می­نامند. گاهی از خودمدیریتی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش­ها یاد می­کنند. خودمدیریتی یک قابلیت زیربنایی است که در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • احترام به نظرات همکاران
  • غلبه بر ناامیدی
  • در نظر گرفتن همه­ی جوانب اختلافات
  • گوش دادن عادلانه به ایده های همکاران
  • آگاهی اجتماعی: نوعی مهارت مردمی محسوب می شود. افراد دارای توانایی این­چنین با ملاحظه و فکر، احساسات کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم گیری ها درنظر می­گیرند که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • فهمیدن احساسات همکاران
  • توصیف دقیق روشهای همکاران
  • درک احساسات واقعی همکاران با ارزیابی زبان بدن
  • درک نا گفته­های همکاران
  • مدیریت رابطه: این مهارت نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت می­کند که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • انتقال شور و اشتیاق به همکاران
  • تشویق همکاران
  • تشویق همکاران برای به اشتراک گذاری علایقشان
  • جرقه ای برای تشویق همکاران به ارائه نظرات

  ۱-۸-۲)  عدالت سازمانی

  تعریف مفهومی: ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺣﺴﺎس ادراک ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد (ابکا- آتینگا [۳] ، ۲۰۱۳).

  تعریف عملیاتی: سه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای(از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از (وانگ و همکاران، ۲۰۱۲):

  • عدالت توزیعی: عادلانه بودن آنچه سازمان می­پردازد ازقبیل حقوق و ارتقاء مرتبه؛ که بیانگر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش­ها است که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • دریافت پاداش عادلانه بر اساس تلاش
  • دریافت پاداش عادلانه با توجه به مسئولیت­ها
  • متن کامل در سایت امید فایل 

  • دریافت پاداش عادلانه با توجه به میزان تجربیات
  • دریافت پاداش عادلانه با توجه به میزان استرس و فشار کار
  • دریافت پاداش عادلانه با توجه کیفیت انجام کار
  • عدالت رویه­ای: ادراک افراد از رویه­های موجود در سازمان است و عادلانه بودن ابزار و رویه­هایی است که به کمک آنها تصمیم­گیری­ها انجام می­شود که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • طراحی رویه­ها بر اساس اطلاعات درست و مورد نیاز
  • طراحی رویه­ها به منظور فراهم کردن به چالش­کشیدن تصمیمات
  • طراحی رویه­ها براساس در نظرگرفتن عواقب ناشی از تصمیمات اتخاذ شده
  • طراحی رویه­ها برای ثبات تصمیمات اتخاذ شده با ایجاد استانداردها
  • طراحی رویه­ها به منظور شنیدن صدای همه افراد تحت تاثیر آن
  • طراحی رویه­ها به منظور دریافت بازخورهای سودمند
  • طراحی رویه­ها به منظور اجازه مطرح شدن درخواست­ها مبنی بر شفافیت بیشتر و ارائه اطلاعات اضافی
  • عدالت تعاملی: مربوط می­شود به رفتارهایی که افراد درحین انجام یک پروسه بین خود بروز می­دهند که شاخص­های آن به شرح زیر است:
  • توجه به نظرات توسط مدیر
  • مانع شدن مدیر از بروز پیش داوری­ها و تعصبات شخصی
  • در جریان قراردادن کارکنان با بازخوردهای به موقع
  • رفتار مهربانانه و ملاحظه کارانه مدیر
  • مهم بودن موضوع حق و حقوق کارمندان توسط مدیر
  • رفتار صادقانه مدیر با کارکنان
  • متن کامل در سایت sabzfile.com