(سایت پایان نامه -) بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM – دانلود پایانامهکارشناسی ارشد-دانلود


جدول ‏24 مقایسه عمومی بین رهیافت‌های مختلف

 

رهیافت

تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبوددقت امتیازدهیدانش موردنیاز مدل EFQMبازدید از محلنیاز به ارزیاب آموزش‌دیدهمنابع موردنیاز
خودارزیابی سریعخیرپایینبلهخیرخیرپایین
پرسشنامهخیرپایینخیرخیرخیرپایین ـ متوسط
بررسی سریعخیرپایینبلهخیرخیرمتوسط
ماتریس تعالی کسب‌وکاربلهپایینبلهخیرخیرپایین ـ متوسط
ماتریس تعالیبلهمتوسطبلهخیرخیرمتوسط
شبیه‌سازی بازدید محلبلهبالابلهاختیاریبلهبالا

همه ابزارهای مورداشاره در این راهنما می‌توانند معتبر و کارا باشند. اصلی‌ترین پارامترهایی که ابزار صحیح را برای یک سازمان معین می‌کند، فرهنگ‌سازمانی فعلی آن و خروجی مطلوبی است که از خودارزیابی مدنظر است. البته رهیافت‌های مختلف نتایج متفاوت و نیز ریسک‌های خاص خود را دارد. جداول 2-3 و 2-4 یک سازمان را در انتخاب مناسب‌ترین ابزار خودارزیابی یاری می‌دهد. انتخاب ابزار مناسب به عامل‌های زیادی بستگی دارد، ازجمله: سطح دانش فعلی سازمان به‌عنوان‌مثال میزان بلوغ سازمان در استفاده از مدل EFQM و خودارزیابی و میزان تلاش و تعهد سازمان به اجرای خودارزیابی و میزان مبلغی که حاضر است در این راه صرف کند.

متن کامل در سایت امید فایل 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر