دانلود پایان نامه فارسی: پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدنمونه پایان نامه:


 

 

نحوه آماده سازی گل ها و انجام تیمار سدیم نیتروپروساید

از هر گل 5 شاخه در گلدان های پلاستیکی به حجم 2 لیتر قرار داده شدند.به این صورت که از هر نوع گل یک ردیف با 12 تیمار در نظر گرفته شد. شرایط آزمایشگاه پس از برداشت شامل 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی بود که توسط نور لامپ های سفید فلورسنت تامین می شد. شدت نور 12 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، دمای اتاق 2±20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی نیز بین 60 تا 70 درصد بود. گل ها حدود 24 ساعت به صورت تیمار کوتاه مدت در محلول سدیم نیتروپروساید باقی ماندند. پس از پالس 24 ساعته در گلجاهای حاوی 500 میلی لیتر 8- هیدروکسی کینولین سولفات 300 میلی گرم در لیتر و ساکارز 3 درصد قرار گرفتند.

3-3- پیاده کردن طرح آزمایشی و معرفی تیمارها

متن کامل در سایت امید فایل 

این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتور سدیم نیتروپروساید در 4 سطح (0، 20، 40 و 60 میکرومولار) بود (شکل 3-1).

قبل از تیمار تمامی گل ها روی ارتفاع 50 سانتی متری داخل آب 40 درجه سانتی گراد- به منظور جلوگیری از انسداد آوندها با حباب های هوا- بریده شده و درون گلجاها قرار داده شدند. 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):