دانلود پایان نامه ایرانداک: دانلود پایان نامه -


مساله پر مهم بودن-موضوع مهم-مساله دارای مهم بودن بالا-مورد بیشتر مهم-موضوع بیشتر مهم

این را بیان میکند-اینگونه به نظر می رسد-این خبر را میدهد-داستان از این دارد

موضوع جدید-مساله تازه-پدیده جدید-مورد تازه-پدیده نوظهور

اندازه زاید-به مقدار فراوانی-به وفور-به اندازه انبوه-به تعداد فراوانی-میزان چشمگیری

مواجهه با آن-رویارویی با-برخورد به-مواجه شدن با-مقابله به آن

از آن میگذرند-نادیده میگیرند-توجهی به آن نمیکنند-از کنار آن عبور می کنند

برخورد با-مواجه شدن با-روبرو شدن با-مقابله با

به این علت مهم بودن دارد-بخاطر این مهم است-از این نظر مهم بودن دارد که-به این علت دارای مهم بودن است-از این جهت مهم است

با خود دارند-در نزد خود دارند-به همراه خواهند داشت

سختی-خسته کننده-درد آور-طاقت فرسا

رو به رو شدن-مواجهه با-رویارویی-برخورد-مواجه شدن-مقابله با آن

از آن طرف-از طرفی-به این خاطر هم-از جهتی-از آن سو

بیشتر میشود-زیادتر خواهد شد-انبوه تر میشود-افزایش خواهد یافت

زمان کم-زمان محدود-وقت کم-مدت کم-فرصت کم-مدت محدود

در این باره که-در مورد این موضوع که-در مورد اینکه

برخورد مناسب-عکس العمل خوب-تعامل مناسب-رویارویی ارزشمند-برخورد ارزشمند

به این علت است-به همین خاطر است-به این علت است-علت آن این است-برای همین است

به آنها تحمیل می شود-بر آن ها وارد میشود-مورد زور قرار میگیرند

در واقع-در عمل-فی الواقع-در واقعیت

تا زمانی که-تا وفتی که-مادامی که-تا موقعی که

امتداد خواهد یافت-در جریان است-استمرار دارد-در حال انجام است

با ایما به-با تاکید بر-با نشان دادن

اظهار داشت-بیان کرد-بازگو کرد

بیشتر از گذشته مورد نیازمندی است-حساس تر از همیشه هست-مهم تر از سابق است-انبوه از پیش احساس می شود

شامل میشود-دارای این است-حاوی این است-برخواهد داشت

نسبت به یکدیگر-نسبت به هم-در تعامل با یکدیگر

در دنیای امروز-در عالم امروز-در شرایط کنونی-در حال آراسته-در وضع موجود

جلوگیری کنند-ممانعت کنند-ممانعت به عمل آورند-مانع شوند

مبنی بر-مبتنی بر-بر پایه-بر پایه

تاثیرات مخرب روانی-اثرات بد ذهنی-تاثیرات روح و روانی نامناسب-اثرات بد فکری

چند دهه آخرین-سال های آخرین-دهه های گذشته-سال های پیشین-دهه های پیشین

ولی به هر حال-به هر ترتیب-علی ایحال

با تکیه بر-با تکیه بر

جنبه عملیاتی پیدا کرده-به اجرا درامده-شروع شده است-به انجام رسیده است

در این خصوص-در این باره-در این رابطه-در این موضوع

سال های پیشین-سال های قبل-سال های متمادی-دهه های گذشته

مقدار زاید-تعداد فراوانی-خیل عظیم-ابعاد گسترده-حجم انبوهی

محقق شد-اجرا شد-صورت پذیرفت-انجام شد-انجام گرفت-به اجرا درآمد-عملیاتی شد

اثرات مهلکی-تاوان بزرگی-اثرات مخرب زاید-خسارات سنگینی

تشکیل شدن-احداث شدن-به وجود آمدن-بُروز-شکل گیری

تحقیق در مورد-کند و کاو در مواردی-جست و جو در موارد مشابهی از-بررسی نمونه هایی

دخل وتصرف-دخالت-مداخله-دست اندازی

می انجامد-منتج میشود-تبدیل می شود-منجر می شوند

این را بیان میکند که-این نتیجه را میدهد که-چنین به نظر میرسد که-اذعان میکند که-گویای این است که

فرستاده شده-تحویل داده شد-حواله شده

به سرانجام رسید-پایان یافته است-تمام شده است-به اتمام رسیده است-به آخر رسیده است-خاتمه یافته است

ترقی-توسعه-رونق-عمران و آبادانی

التفات نکردن-بدون در نظر گرفتن-بی توجه به-عدم نگریستن-بدون التفات-بدون نگاه کردن-بدون رعایت کردن-بدون لحاظ کردن

اقلیم مجاو-خطه همجوا-سرزمین های مجاو-کشورهای همسایه

مانند–مشابه-مثل-همانند-به طور مثال-از جمله

ترقی زاید-پیشروی های فراوانی-ترقی قابل توجهی-پیشروی قابل ملاحظه ای-ترقی محسوسی-ترفیع زاید-ترقی های چشمگیری

به آن فکر میکنند-قصد آن را دارند-تصمیم دارند-در سر می پرورانند

مورد میل-مورد حمایت-مورد توجه

وارد فاز متفاوتی شد-به روز رسانی شد-تغیرات موثری در آن اعمال شد-به مراحل جدیدی رسیده است-ابعاد جدیدی به خود گرفت

نشانده است-قرار داده است-جای داده است

پر حرف و حدیث ترین موضوعات-خیلی گرم ترین اتفاقات-پر سر و بانگ ترین داستان ها-خبرسازترین اتفاقات-جنجالی ترین اخبا-جنجالی ترین موضوعات

در مورد-وابسته به-در مورد ی-با موضوع-مربوط به-که در رابطه با

در واقع به منزله-به این صورت که-به عبارتی-عملاً به عنوان

شکل مفابله-طریقه ملاقات-شیوه رفتار-روش برخورد-رفتار متقابل-نحوه برخورد

هر کدام از آن‌ها-هریک از آن ها-همه آن ها-هر کدام از ایشان

بنابراین شاید بتوان گفت-پس می توان اینطور گفت-سپس میشود بیان کرد که-در نتیجه می توان تاکید کرد که

از جایگاه ویژه ای برخوردار است-از مرتبه بالایی برخوردار است-دارای مهم بودن است-حائز مهم بودن است

دربرمی‌گیرد-شامل می شود-دارا است-حاوی این است

به‌ تدریج-آهسته-رفته رفته-بتدریج-کم کم-بتدریج

از آنجا که-از این نظر که-به این علت که-از این جهت که

تشکیل شده است-شکل گرفته است-احداث شده است-به وجود می آید

با آنها روبرو می شوند-با آن ها برخورد میکند-مواجه می شود-رو یا رو میشود

مورد تردید است-شک برانگیز است-در آن شک وجود دارد-می توان به آن شک کرد-مورد گمان است-مورد شبه است

غیر عملی است-نشدنی است-شدنی نیست-میسر نیست

بسیار مشکل است-سخت است-بیشتر طاقت فرسا است-خسته کننده است

این در حالی است که-با این وجود-با این تفاسیر-در کنار آن

عنوان شده است-یاد شده است-یاد آوری شده است

مسایلی از قبیل-مواردی مانند-مسائلی شبیه-مورد هایی نظیر

در این‌باره-در این موضوع-در مورد این-راجع به این

با ایما به این‌که-با توجه به اینکه-با ذکر این مضمون که-با در نظر گیری این که

عرصه‌های جدیدتر-زمینه های تازه تر-فضاهای جدیدتر

بر این پایه-بر این پایه-بر این مبنا-مبتنی بر

ایما شده است-ذکر شده است-بیان شده است-مورد توجه قرار گرفته است

داستان از آن دارد-اینگونه نقل میکند-چنین بیان می کند

صورت نپذیرفته است-شکل نگرفته است-انجام نشده است

در این میان-در این وسط-ما بین این

قرار داده شد-جا داده شد-قرار گرفت-جا گرفت

در این زمینه-در این موضوع-راجع به این-در این رابطه-در این باره

بنا به-به علت-بر پایه

ثبت شده است-درج شده است-ضبط شده است-قرار داده شده است

وارد شده است-داخل شده است-ورود پیدا کرده است

به کار رفته اند-به کار گرفته می شود-استفاده کردند-مورد بهره جویی قرار دادند

تمایز قائل شد-فرق گذاشت-جدا کرد

چندان که-آن طور که-آن چنان که-چنین که

دردسر ساز خواهد بود-مشکل آفرین است-با موانعی همرا است-دارای سختی است

در پی داشته است-به همراه داشت-نتیجه داده است-منتج شده است

به بیانی دیگر-به عبارتی دیگر-با لحنی متفاوت-با ارائه ای دیگر-با روشی دیگر

همه موارد مذکور-تمام آن چه گفته شد-همه مطالبی که ذکر شدند-تمامی گفته ها

سرایت می‌کند-ارجاع پیدا میکند-رخنه میکند-نفوذ پبدا میکند

می‌انجامد-منجر می شود-منتهی میشود-منتج می شود-نتیجه می دهد-حاصل میگردد

چرا که-زیرا که-به این علت که-به این خاطر که-برای این که

به اینجا ختم نشد-در اینجا تمام نشد-خاتمه کار نبود-در این قسمت تمام نشد

چه می‌توان کرد-چه کار میشود کرد-چاره چیست

به‌طور طبیعی-به طور معمول-با روند عادی-به شکل ذاتی

روزبه‌روز بیشتر می‌شود-هر روز افزایش می یابد-روزانه

راه یافته‌اند-وارد شدند-داخل شدند-ورود پیدا کردند

سرشار از-مملو از-پر از-آکنده از

درموارد متعددی-در نمونه های فراوانی-در موارد زاید-در مثال های متعددی

چشم پوشی از-نادیده گرفتن-توجه نکردن به-مهم بودن ندادن به

به تصویر می‌کشند-نشان دادن میدهند-نشان میدهند-در معرض دید قرار می دهند

مورد توجه قرار گرفته است-به آن توجه شده است-با آن پرداخته شده است

به شمار می‌رود-قلمداد می شود-در نظر گرفته می شود

کسب نموده است-به دست آورده است-حاصل نموده است

از دیگر مزایای-برتری های دیگر-دیگر خوبی های-دیگر امتیازات-از دیگر فواید

تا زمانی که-تا وقتی که-تا موقعی که-مادامی که-تا هنگامی که

ذکر این نکته-بیان این مطلب-یادآوری این موضوع

بارها شده است-به دفعات پیش آمده-به نوبه فراوان-به کرات پیش آمده

این روش که-با این شیوه که-به وسیله این متد که-با این راه که

متداولترین روشهای-معمول ترین راه ها-مرسوم ترین شیوه ها-رایج ترین متد ها

با این تفاوت که-با وجود این اختلاف که-اما این فرق وجود دارد که

به جای این که-در ازای-در مقابل اینکه-در برابر این که

فرض می شود-فرض می شود

یکی از مهمترین-از اساسی ترین-از پر مهم بودن ترین

هر کدام از-هر یک از-یکایک-همه-تمامی-همگی

ارجاع می‌دهند-منتقل می نمایند-جا به جا می کنند

بدیهی است-روشن است-واضح است-علنی است-مبرهن می باشد

فرآیندی است که-پروسه ای می باشد که-روشی است که

ترکیب می‌شوند-مخلوط می شوند-در هم می آمیزند

در امتداد-در دنباله

باعث از بین رفتن-موجب زائل شدن-علت منسوخ شدن

همدیگر را-همدیگر را

شرح داده خواهد شد-مورد بحث قرار میگیرد-توضیح داده میشود-بسط داده خواهد شد

نام برده می­شود-یاد می شود-نام برده می شود

در زمان­های نه­چندان دور-در دوران قبل-در سال های گذشته-دهه های متمادی

بدین گونه عمل می­شد-این عمل انجام میشد-این گونه رفتار میشد-این کار را میکردند که

استفاده می­شد-به کار گرفته میشد-مورد استفاده قرار میگرفت

اما از آنجا که-ولی به این علت که-اما از آن خاطر که

تصمیم بر ­آن شد-تصمیم گرفته شد-عزم آن شد

برای محاسبه-به منظور محاسبه-با هدف محاسبه-برای سنجیدن

در سنجش با-در سنجش با

در حقیقت-به راستی-در واقع-فی الواقع

کاملاً متفاوت است-تماما فرق دارد-به طور کامل اختلاف دارد-کلا متمایز است

به طول می انجامد-طول میکشد-زمان میبرد-وقت صرف می شود

الزامی است-ضروریست-واجب است-لازم است

حداکثر کردن-بیشینه سازی-ماکزیمم ساختن

حداقل کردن-کمینه سازی-مینیمم ساختن

پیروی می‌کنند-دنبال می نماید-تبعیت میکند-انقیاد می کند

نشان می­دهند-نمایان می سازند-ظاهر می کنند-علنی می سازند

بنابراین برای-از این رو به خاطر-به این علت-بر این پایه

عوامل موثر-فاکتور های مهم-آیتم های تاثیر گذار-مولفه های با مهم بودن-عوامل اساسی

به منظور-با هدف-با انگیزه-با نیت-به قصد

در سراسر عالم-در همه جای عالم-سرتاسر دنیا-کل دنیا

به ویژه-به خصوص-مخصوصا-خصوصا

شدت گرفته است-تشدید شد-بالا گرفته است-افزایش یافته است

رو به رو است-مواجه است-برخورد کرده است

به طور کلی-در مجموع-من حیث المجموع-کلا-در کل-به شکل کلی

مدت زمان طولانی-زمان انبوه-بازه زمانی دراز

شناسایی عوامل موثر-شناخت فاکتورهای مهم-پی بردن به مولفه های تاثیر گذار

جهت تحقق-برای محقق شدن-با هدف اجرا-برای انجام

شکل صحیح-صورت درست-طرز صحیح

هدف این پروژه-مقصود این تحقیق-انگیزه این پژوهش

فراهم سازد-مهیا کند-آراسته بکند-میسر سازد

تهیه گردید-آراسته شد-فراهم شد-مهیا شده است

مفید خواهد بود-فایده دارد-سودمند است-موثر می باشد-سودبخش خواهد بود

به علاوه-افزون بر-مضاف اینکه

رفتار می کنند-عمل می کنند-عکس العمل نشان میدهند-اقدام میکنند

قابل انجام است-شدنی است-میسر است

گام به گام-مرحله به مرحله-پله به پله

حاصل می شود-نتیجه می دهد-منجر می شود-به دست می آید

به رغم-بر خلاف-با توجه به

با توجه به این مسئله-با عنایت به این موضوع-با در نظر گرفتن این مورد

بدین ترتیب که-به این شکل که-با این روش که-به این نحو که-چنین که-به همین ترتیب که

بدین ترتیب-به این شکل-با این روش-به این نحو-چنین که-به همین ترتیب که

توسعه پیدا کرد-ترقی پبدا کرد-سترش یافت

منتشر شد-انتشار یافت-پخش شد

عبارتند از-شامل-به طور نمونه

علاوه بر اینکه-مضاف بر اینکه-به غیر اینکه

از مهم بودن فوق العاده ای برخوردار است-جایگاه ویژه ای دارد-بیشتر حائز مهم بودن است

ایما نمود-یاد کرد-نام برد-مثال زد

در این زمینه-در این باب-در این موضوع

محقق شد-عملی شد-انجام شد-صورت پذیرفت

این روند-این روش-این رفتار-طرز

یکی از مهمترین علت های آن-از دلایل اساسی آن-پر مهم بودن ترین علت آن

مطرح کردند-مورد بحث قرار دادند-بیان کردند-شرح دادند-اظهار کردند

نگاهی گذرا-دید کوتاه-نظری اجمالی-توجه کم

آن را می توان-آن را میشود-می شود از آن-به عنوان

نکته مهم-مورد با مهم بودن دیگر-مطلب-مساله قابل‌توجه

به آن توجه نشان دادند-آن را مورد مهم بودن قرار دادند-از آن پیشواز کردند

محاسبه کردند-بررسی کردند-محاسبه انجام دادند-سنجیدن-مورد سنجش قرار دادند

می توان از آن به عنوان-می توان از آن به عنوان

پشت سر گذاشت-گذشت-رد شد-عبور کرد

دست و پاگیر-مزاحم-عذاب کننده-مشکل ساز

مورد پذیرش-مورد پذیرش

تحسین برانگیز-مورد ستایش-ستودنی-مورد تمجید-قابل تکریم

از آن خود کنند-به خود ویژه دهند-مال خود کنند

در حال آراسته-در وضع موجود-در زمان حال-الان-در این زمان-این لحظه

مطلع ساختن کرده است-بیان کرده است-اظهار داشته است-خاطر نشان کرد

بی نظیر است-به سابقه است-عالی است-بی مانند است

رشد قابل توجه داشته-رشد فراوان داشت-ترقی چشم گیر داشته-پیشروی زاید داشته

در حالی که-با این وجود که-با وجود این که

بدون تردید-بی ترید-مطمعنا-لا شک-قطعا

یکی از ابزارهای کارآمد-از موارد مفید-از عوامل موثر

در همین راستا-از این جهت-در همین مسیر-از این سو-در همین زمینه

این‌گونه-چنین-مانند این-به این صورت-به همین شکل-به این شکل

مورد توجه قرار گرفته است-به آن توجه شده است-به آن مهم بودن داده شده است

در این رابطه-در این خصوص-در مورد این

برخی از-بعضی از-عده ای-همگانی از-گروهی

برآمده از-برآمده از

البته باید به این نکته توجه داشت-همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت-توجه به به این مورد لازم است

منجر به-منتهی به-منتج به

مورد نیازمندی-اجباری-لازم-واجب

بیان شده است-عنوان شده است-مطرح شده است-شرح داده شده

با توجه به مطالب فوق-با عنایت به موارد ذکر شده-با توجه کردن به موضوعات یاد شده

روش های گوناگونی وجود دارد-متد های مختلفی هست-راه کار های متفاوتی قرار دارد

بدین منظور-با این هدف-با این نیت-به این قصد

میزان قابل توجهی-مقدار زاید-حجم فراوانی

از لحاظ-از نظر-از جنبه-از زاویه-با دید

به عنوان نمونه-به عنوان نمونه

بالغ بر-بیشتر از-اضافات بر

تفاوت های اساسی-اختلافات مهم-فرق های بنیادی

مـورد عمـل قـرار مـی گیـرد-انجام می شود-صورت می پذیرد

به مرور زمان-کم کم-با گذر زمان-بتدریج

روش های نوین-شیوه های جدید-متد های امروزی

موارد جدید-موضوعات تازه-مسائل نو

اتفاق متواضع است-رخ داده است-به وقوع پیوست

ابتکار شد-نوآوری شد-پدید آمد

الهام گرفته-نمونه گرفته شده-تاثیر پذیرفته

می شود تصور کرد-می شود پندار کرد

اما در مجموع-در نهایت-من حیث المجموع-در کل-کلا

عاید میگردد-بدست می آید-جاصل میشود-جصول میگردد

حجم قابل توجهی-مقدار فراوانی-میزان بیشتر زاید-به اندازه چشمگیری

اجباری به‌نظر می‌رسد-واجب است-لازم می باشد

کاسته شود-کم میشود-کم میگردد

با بهره­ گیری از-با استفاده از-با بهره جویی-با کمک

به طور مستمر-به شکل مداوم-به صورت پی در پی-متوالی

جلوگیری از-ممانعت از-منع کردن از-بازداشتن از

انبوه از گذشته-پیش از پیش-بیشتر از قبل-مضاف بر همیشه

بر این باورند-اینگونه فکر میکنند-به این ایمان دارند

حاکی از این است-بیانگر این است-این را نشان میدهد-دال بر این است

به شمار می رود-قلمداد می شود-به حساب می آید

رو به افزایش است-دارد بیشتر می شود-در حال افزایش است

یکی از عمده ترین مسائل-از موضوعات واقعی-موارد مهم-یکی از موارد کلیدی

حوالی این موضوع-در رابطه با این مساله-در مورد این مورد-در مورد این موضوع-در ای زمینه-در

این مقوله

آن گونه که-آن طور که-به آن شکل که-به همان نحو که

به عبارت دیگر-با بیانی دیگر-با لحنی متفاوت-از زاویه ای دیگر

از پیش تعریف شده-از قبل مشخص شده-از قبل تعیین شده

در خاتمه-در پایان-در نهایت-در آخر

از جمله اینکه-همچنین که-و هم اینکه

تمام موارد-همه آیتم ها-یکایک موردها

موجب شده است-باعث شده-مسبب این است-علت شده است

مسایلی از این دست-مواردی این چنینی-موضوعاتی مشابه این

ایفا می­کند-عمل میکند-بازی میکند

گویای این مطلب است-این موضوع را بیان میکند-این مساله را نقل میکند

همواره یکی از مسائل-همیشه یکی از موضوعات-در طول زمان از موارد

زمینه سازی-بسترسازی-طرح ریزی

بدین مضمون که-با این مفهوم که-به این معنی که

یکی از پارامتر های-یکی از آیتم های-از مولفه های

به طوری که-به شکلی که-به نحوی که-به صورتی که

آنچنان که مستحضرید-آنچنان که مستحضرید

توام با-باهم-همزمان با-همراه با

ایما نمود-یاد کرد-تاکید کرد

بدین تربیب که-به این شکل که-با این روال که

به طور معمول-به شکل متعارف-بطور متداول-بشکل رایج-عموما

ارسال می گردد-فرستاده میشود-روانه می شود-اعزام میگردد

تعیین شود-مشخص شود-معین شود

در اواخر-در آخر-در پایان

به علت کمبود-به خاطر نبود-به علت کمبود

کارایی بهتر-عملکرد مناسب تر-کارکرد خوب تر

بشمار میرود-قلمداد می شود-به حساب می آید-لحاظ می گردد

بعضی از افراد-عده ای از اشخاص-شماری از مردم

سرو کار دارد-مشغول است-درگیر است

به عنوان مثال-برای نمونه-به فرض مثال

تلف می شود-از بین می رود-زائل می شود

برآورده می شوند-محقق می گردد-عملی میشود

در بسیاری از موارد-در اغلب مسائل-در بیشتر موردها

منحصر به فرد-بی همتا-انحصاری

منتشر شده است-گسترش پیدا کرده است-انتشار یافته است

بیشتر کم است-خیلی کم است-ناچیز است

به هیچ وجه-اصلا-ابدا-هرگز

از این رو-از این جهت-از این سوی-لاجرم-لهذا

با هم یکسان نیست-فرق دارد-متفاوت است-اختلاف دارند

عدم توجه به-نادیده گرفتن-ندیدن-توجه نکردن به

موجب بروز-باعث پیدایش-علت ظهور-علت پیش آمدن

به همان نسبت-به اندازه همان-به همان میزان

تقسیم شده است-قسمت بندی گردید-بخش بندی شده است

ناخودآگاه-بدون قصد قبلی-بی‌اختیار

مرسوم است-رایج است-متداول می باشند

تفسیر نمود-بیان نمود-شرح داد-علنی ساخت-تعبیر کرد-وصف نمود

نگاه اول-دید ابتدایی-نظر جزیی

تا امروز-تا الان-تا به حال آراسته-همچنان

به کار می گیرند-استفاده می کنند-مورد استفاده قرار دادند

بیان کرده است-عنوان کرده-توضیح داده است

برای نیل به-به منظور رسیدن به-با هدف احراز به

علنی می شود-نمایان می گردد-ظاهر میشود-هویدا میگردد

لذا می توان گفت-بنا بر این میشود اینگونه بیان کرد-پس چنین بگوییم که

اگر چه عملی است-گر چه شدنی است-در حالی که می توانمد انجام شود

از آنهاست-جز آنها است-یکی از آن ها است

رایج بوده است-مرسوم بود-متداول بود-شایع بوده است

سرگذشت-سرگذشت

در این باب-در این زمینه-در مورد این موضوع

جهت استفاده-برای بهره جویی-به منظور به کار گیری

در میان-در میان

هم هست-هم هست

خاطر نشان کردند-خاطر نشان کردند

راه های-روش های-متد های

مشخص گردد-معلوم گردد-تعیین شود

نوع ها آن-نوع های مختلف آن-نوع ها آن

دسته بندی شده اند-طبقه بندی گردیدند-قسمت بندی شدند-بخش بخش شدند

پایه ریزی شدند-پایه ریزی شدند

متوجه این نکته خواهیم شد-این موضوع را خواهیم فهمید-این نکته را فهمیدن میکنیم

همانطور که-به همان صورت که-همان طوری که

بیشتر وقت ها-اغلب وقت ها-اغلب زمان ها

در حین-همزمان با-در میان

به عوامل زاید بستگی دارد-وابسته به موارد زاید است

همانطوری که میدانید-از آن جا که دارید-آن چنان که مستحضرید

موارد مذکور-موردهای ذکر شده-حالات مزبور

به عبارتی-به بیانی-به بیان دیگر-به عبارت دیگر

قابلیت های بیشتر انبوه-توانایی بالا-ویژگی های فراوان

مسـئله اساسی-مورد مهم-موضوع قابل توجه

محسوب میشود-به حساب می آید-به شمار میرود-قلمداد می شود

درجه بندی-طبقه بندی-گرید بندی

حل این مساله-حل این مساله

نا همگن-غیر یکتواخت-نا هماهنگ

همانطور که گفته شد-آن چنان که بیان شد-آنطور که شرح داده شد

حائز مهم بودن است-دارای مهم بودن می باشد-مهم است

مرور خواهد شد-تکرار خواهد شد-یادآوری می شود

درکل میتوان بیان کرد-در مجموع قابل بیان است-من حیث المجموع می شود گفت

مقرون به صرفه-با صرفه-با فایده-اقتصادی

علاوه بر-اضافات بر-افزون بر

با هم یکسان نیست-متفاوت است-فرق دارد-برابر نیستند

با تکیه بر-با اتکا به-با پشتوانه

شناخته شده است-نامدار است-بنام است

دور از انتظار نیست-انتظار می رود-مورد انتظار است

با آن مواجه هستند-با آن مواجه هستند

ابعاد گوناگون-ابعاد گوناگون

حل معظلات-حل معظلات

رشد فزاینده-افزایش چشمگیر-رشد فراوان

دوچندان کرده است-بیشتر کرده است-افزایش داده است

تاثیرات خوب-تاثیرات خوب

در حالی که-با این وجود-از طرفی هم

بعضی موقعیت ها-بعضی موقعیت ها

تنش زا-تنش زا

سینه به سینه-نسل به نسل-دوره به دوره

با بیان اینکه-با شرح این مساله که-با توضیح این موضوع که

چیره دست-زبر دست-ماهر-حرفه ای

به میراث رسیده است-موروثی است-میراث

حساس می شود-حس می شود-به نظر می آید

روی آورده اند-تمایل نشان دادند-توجه کردند-گرویدند

به هیچ عنوان-به هیچ وجه-اصلا-ابدا-هرگز

به این نحو که-به این شکل که-با این شیوه که-بدین صورت که

نسبت به آن-در خصوص آن-مربوط به آن

فرض بر این است-اینطور فرض می شود-در نظر گرفته می شود

به تبع آن-در امتداد آن-به دنبال آن

این روند-این راه-این مسیر

ناکام ماندن-به بهره شدن-به نصیب شدن

قابل تامل است-جای فکر کردن دارد-باید توجه کرد

در نظر داشته باشیم-در نظر بگیریم-به این توجه داشته باشیم

پیش ‌مقدمه‌-سرآغاز-دیباچه

دست‌به‌دست هم داد-یاری کرد-به هم کمک کرد

تمام آن چیزی که-هر آن چیزی که-همه آن چیزی که

سپری شدن وقت-سپری شدن وقت

اعتنا نمی‌کند-توجه نمی کند-مهم بودن نمی دهد

بلکه حتی در-بلکن در-تا اینکه در-ولو در

بهتر است که-مناسبتر است که-ارزشمند تر می باشد که

نام گذاری-نام گذاری

بر سر زبان‌ها افتاد-نامدار شد-بنام شد

آن چیزی که-آن چیزی که

به حساب نمی‌آید-به شمار نمی رود-به اندازه نمی آید

پیشینه‌ی تاریخی‌-عقبه تاریخی-سابقه

کوی و برزن-شهر و دیار-محله به محله

برهه‌ای از زمان-مقطعی از تاریخ-مرحله ای از تاریخ

چگونگی-چگونگی

ارتباط نزدیک-رابطه نزدیک

بخصوص در این زمان-مخصوصا در این تاریخ-به خصوص در حال آراسته

به خاطر می آورد-به خاطر می آورد

مقابله به مثل-تلافی-معامله به مثل

طاقت فرسا-سخت-جانسوز-خسته کننده

صورت گرفته است-انجام شده است-عملی شد

عوامل زیربنایی-کار های اساسی-عامل های بنیادی

قرار بر این است-مقرر شده است تا-از قرار می بایستی

به مثابه‌ی-همانند-مثابته-به شکل-به قسم

بر این باورند-عقیده دارند-معتقدند که-ایمان دارند که

تلقی می‌شود-گمان می گردد-برداشت می شود-تعبیر می شود

بنا بر تعریفی دیگر-با روایتی متفاوت-با رویکردی دگر-به عبارت دیگر

با استناد به-با اتکا به-به پشتوانه

در می نوردد-فتح می کند-پیروز می شود-طی می کند-می پیماید

سروکار داریم-مشغول هستیم-مشغولیم-در گیر آن هستیم

متن کامل در سایت امید فایل 

در آن هنگام-آن لحظه-آنگاه

به خود مشغول کرده بود-به خودش سرگرم کرده بود-درگیر خود ساخته بود

آس و پاس‌-بی چیز-گدا-ندار

به نوبه‌ی خود-در جای خود-در نوبت خودش

عده‌ای قلیل-تعداد کمی-جمعیت اندکی

رقم زده-نوشته است-ثبت کرد

سوق خواهد داد-خواهد کشید-وادار میکند-وا می دارد-مجبور می کند

کنار خواهند گذاشت-بر کنار می کند-خواهد گذشت-حذف خواهد کرد

جزء‌به‌جزء-دیتیل به دیتیل-ریز به ریز-نکته به نکته

سازگار بودن-وفق داشتن-مطابف بودن-هماهنگ بودن

خط ‌مشی‌-مسیر-روال-روش-سر لوحه

از مد متواضع-قدیمی شده-مرسوم نیست-رواج ندارد

دال بر اینکه-به این علت که-به علت این که

در معیت-با پیروی-با همراهی

به خودی خود-خود به خود-خودکار-اتوماتیک

فلان شخص-آن یکی-فلان نفر

به تفصیل-به صورت کامل-به طور تمام

نه به خاطر آن چه-نه به آن علت که-به ایت خاطر نه که

ایجاب می‌کنند-لازم می دارد-به اقتضای آن-مجبور می کند

دل ‌مشغولی‌-نگرانی-ناراحتی-پریشانی

غیرممکن است-شدنی نیست-عملی نیست-ممکن نمی باشد

نقش برآب می‌شود-بر ملا می شود-از بین می رود-روشن می شود

گویی که-انگاری-پنداری که-ظاهراً-مثلاینکه

نظریه پردازان-تئورسین ها-صاحب نظران

مقتضیات زمان-اقتضای حال-فراخور زمانه

خدشه دار کردن-لطمه زدن-صدمه وارد کردن

سطر به سطر-خط به خط-بند به بند

روزگار سپری شده-زمان از دست رفته-روزهای رفته

ترک دیار-ول کردن وطن-رها کردن خانه

نقاط دوردست-مناطق بعید-جاهای دور

به رشته تحریر درمی‌آوردند-می نگارند-نگارش می کنند-می نویسند

پشت پا زدن-ترک کردن-رها کردن

برآن داشت-وادار کرد-مجبور کرد

به فکر وا میدارد-به فکر فرو می برد-مجبور به اندیشیدن می کند

در گیری-در گیری

لازم به ذکر است-نیازمندی به یادآوری است-خاطر نشان می کند که

عمل و عکس و العمل-عمل و عکس و العمل

بارها وبارها-به دفعات-مکررا-به کرات

اثری باقی نمی گذارد-اثری باقی نمی گذارد

در تقابل با-در مقابله با-در رویایی با

زیرورو کردن-قاطی پاتی کردن-مخلوط کردن

با دانستن این نکته-با از اینکه-با علم اینکه

در میان گذاشتن-مطرح کردن-عنوان کردن

راه‌اندازی کردند-به راه انداختن-پایه گذاری کردند

عمل خاصی انجام نداده بود-عمل خاصی انجام نداده بود

در این ضمن-در این میان-این وسط

زمان صرف شد تا اینکه-زمان صرف شد تا اینکه

فکرها عموم-عقاید همگانی-عقیده های اجتماغ

تبدیل کرده است-بدل کرده است-تغییر داده است

پا به عرصه‌ی-وارد حیطه ی-ورود به زمینه

پر تب و تاب-پر تب و تاب

مسئولیتش را پذیرفته بود-مسئولیتش را پذیرفته بود

حول‌وحوش-حوالی-حوالی-نزدیک

به چشم مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد-دیده می شود-به نظر می آید

در مقابل-پیش روی-در روبروی

دور از ذهن می باشد-دور از ذهن می باشد

توجیه کردن-توجیه کردن

تا آنجا پیش رفت-تا جایی امتداد پیدا کرد

هر چند که می شود-هر چند که می شود

آن ها را رها نکرد-آن ها را رها نکرد

از این دست-از این قسمت-مانند این-همانند این

از آن دم می‌زند-آن را بیان می کند-ادعای آن را دارد

برآن می‌دارد-وادار می کند-مجبور می کند-وا می دارد

تسلط کامل تری دارد-تسلط کامل تری دارد

به چالش می‌کشند-تنش احداث می کنند-به مبارزه فراخوانی می کنند

برخلاف میل-علی رغم تمایل-خلاف خواسته

آمیخته با-مخلوط شده-در هم شده با

بر پایه واقعیت‌-برمینای حقیقت-مبتنی بر حقیقت

سهم بسزا-قسمت انبوه-بخش قابل توجه

با توجه به این موضوع که-با در نظر گیری این مساله که-با عنایت به این قضیه که

غیر قابل انکار-انکار نشدنی-حاشا نشدنی-نمی توان نادیده گرفت

آرمان شهر-مدینه فاضله-اوتوپیا

در مقابل دیدگان-پیش چشمان-در جلوی نگاه

احاطه پیدا کرده اند-مسلط شدند-ماهر شدند-تبحر پیدا کردند

پر و بال گرفتن-رشد یافتن-وسعت دار شدن

اقدامی رو به پیشرفت-اقدامی رو به ترقی

اعاده ی حقوق-بازگرداندن حق-گرفتن حق

پیش قراول-طلیعه-آوانگارد-پایونر

به طور قطع-حتمی-حتما-به طور صد در صدی

گرفتار مشکل می‌کند-مشکل دار می کند-سخت و پیچیده می سازد

مبذول داشتن-به عمل آوردن-عنایت کردن-صرف کردن

پرده برمی دارد-علنی می سازد-عیان می کند

با این تفاصیل-با وجود این توضیحات-با این وجود

دست و پا کردند-به راه انداختند-مهیا کردند-فراهم کردند

بهره جستن-استفاده کردن-فایده بردن-بهره گرفتن

به خود مشغول کرد-به خویش معطوف ساخت-در گیر خودش کرد

به این نتیجه رسیدند که-به این هدف رسیدند که-به این مهم دست یافتند که

آغوش  کشیدن-بغل کردن-به آغوش گرفتن

منتظر ماندن-صبر کردن-انتظار کشیدن

برپا شد-دایر شد-برگزار شد

بخشیده است-بخشیده است

بخشی- دادن-خبردارکردن

رهنمود کند-راهنمایی کند-هدایت کند

زندگی جدیدی پیدا می کند-زندگی جدیدی پیدا می کند

به نشان دادن درآمده-در معرض دید قرار گرفته-نمایان شده

حرکت کرده اند-حرکت کرده اند

مثمر ثمر باشد-مفید باشد-عواید داشته باشد

زمینه های گوناگون-زمینه های گوناگون

اظهار کرد-بیان نمود-تاکید کرد

در غیر این صورت-اگر چنین نباشد-بر خلاف این

حاصل نمی‌شود-نتیجه نمی دهد-بی فایده است

صورت می‌پذیرد-شکل میگیرد-انجام می شود

به یاد داشته باشند-به یاد داشته باشند

دست روی دست گذاشتن-معطل کردن-این پا و اون پا کردن

به‌خصوص که-مخصوصا-به ویژه

در پیش رو-در آتی-جلو رو-در آتیه

مدنظر قرار دارد-توجه کرد-عنایت داشت

در بدو امر-در شروع کار-در ابتدای امر

بستر ساز-بستر ساز

تغییر داد-دگرگون ساخت-عوض کرد

مطرح‌ترین-مشهورترین-نامدار ترین-شناخته شده ترین

محسوب می‌شود-به حساب می آید-به شمار می رود

به چاپ رسیده است-چاپ شده است-منتظر شده است

نقل مکان می‌کند-ابزار کشی میکند-تغییر مکان می دهد

به شهرت رساند-نامدار کرد-بنام ساخت

چالش داشتن-درگیر بودن-نزاع داشتن

ایفای نقش کرد-بازی کرد-نقش داشت

خصلت کرده است-آفریده است-ابتکار کرده است

دهه‌های آخرین-سال های گذشته

کفاف نداد-کافی نبود-بسنده نکرد

روبرو شدند-برخورد کردند-مواجه شدند

عقیده داشتن-عقیده داشتن-معتقد بودن

اقصی نقاط-مناطق مختلف-نواحی گوناگون

نرخ یابی کردن-محاسبه کردن-نمره دهی کردن

پس نیاز است تا-پس نیازمندی است تا

افزون بر این-افزون براین ها-اضافات بر این-علاوه بر این

به راحتی از کنار آن بگذرند-آن را نادید بگیرند-به آن توجه نکنند

تاثیر داشته باشد-موثر باشد-مثمر ثمر باشد

می‌بینید-میبینید-نگاه می کنید

عنوان شده-یاد شده-ذکر شده

دفاع از-حمایت از-طرفداری از

عهده دار شود-عهده دار شود

منتقل شده است-ارجاع داده شده است-ارجاع یافته است

رایج است-مرسوم است-عرف است-رواج دارد

بررسی های انجام شده-مطالعات صورت گرفته-تحقیقاتی که انجام شد

مقرر شده است-مقرر شده است

قرار بود-بنا بر این بود-مقرر شده بود

این بحث را به وجود می آورد-این بحث را به وجود می آورد

حقیقت امر اینست-حقیقت امر اینست

خواهد آمد-میاید-می آید

اغلب قریب به اتفاق-بیشترین ها افراد-عموم جامعه

باشد یا نباشد-باشد یا نباشد

همه سعی خود را به کار میگیرند-همه سعی خود را به کار میگیرند

یک مشکل همیشگی-یک مشکل همیشگی

کم نگذارد-کم کاری نکند-سهل انگاری نکند

جدا از موضوع-سوا از مقوله-در کنار این موضوع

رو به روست-مواجه است-روبرو است

اخذ نکرده است-گرفتن نکرده است

کار آسانی نیست-کار سختی است-مشقت بار است

آراسته نمی شوند-آراسته نیستند-قبول نمی کنند

کاملا مشخص است-کاملا مشخص است

قرار باشد-قرار باشد

با اهمیت به این موضوع که-با مهم بودن به این موضوع که

بهتر کردن شرایط-بهتر کردن شرایط

رفت و برگشت-رفت و آمد-رفت وآمد

حل کردن-حل کردن

سر زبان‌ها افتاد-رایج شد-بنام شد

متن کامل در سایت sabzfile.com