(سایت مرجع پایان نامه -) دانلود پایان نامه -

موضوع جدید-مساله تازه-پدیده جدید-مورد تازه-پدیده نوظهور اندازه زاید-به مقدار فراوانی-به وفور-به اندازه انبوه-به تعداد فراوانی-میزان چشمگیری مواجهه با آن-رویارویی با-برخورد به-مواجه شدن با-مقابله به آن از آن میگذرند-نادیده میگیرند-توجهی به آن نمیکنند-از کنار آن عبور می کنند برخورد با-مواجه شدن با-روبرو شدن با-مقابله با به این علت مهم بودن دارد-بخاطر این مهم است-از این نظر […]

ادامه مطلب...


(گرایش جزا عمومی خصوصی) دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت چهارم(سایت دانلود پایان نامه -)

یکی از مفاهیمی که متفکرین مسلمان ، تحلیل اقتصادی نافذی در خصوص ماهیت وجودی آن ارائه نکرده اند، مفهوم اجاره است . در این قسمت ؛ نشان میدهیم که اجاره نیز به عنوان شکلی از اشکال بهره قراردادی ، از بهره طبیعی ریشه میگیرد . از دیر باز ، مسئله اجاره بین ناهیان ربا و […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت سوم(سایت پایان نامه -)

بهره طبیعی و سود متفکرین مسلمان، برای توضیح درآمد حاصل از سرمایه ، واژه سود را مورد استفاده قرار می دهند ؛ اما هیچ توضیحی از مفهوم سود ، در نظریات خود ارائه نمی دهند .در نهایت ، آنچه از مباحث ایشان بدست می آید این است که سرمایه به دو قسم : سرمایه فیزیکی […]

ادامه مطلب...


فول تکست: دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت دومدانلود نمونه پایان نامه:

در نظریه ارسطو، پول وسیله مبادله است و نمی تواند ارزش اضافی داشته باشد . از این حیث، بین استفاده از پول در قرض و استفاده از آن در تجارت ، فرقی وجود ندارد .در هر دو آنها از پولی که تنها می تواند وسیله مبادله باشد ، برای ایجاد پول اضافی استفاده می شود […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت اولجدید :

در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفکرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفکرین در این باره که غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد […]

ادامه مطلب...