فول تکست: دانلود پایان نامه -

موضوع جدید-مساله تازه-پدیده جدید-مورد تازه-پدیده نوظهور اندازه زاید-به مقدار فراوانی-به وفور-به اندازه انبوه-به تعداد فراوانی-میزان چشمگیری مواجهه با آن-رویارویی با-برخورد به-مواجه شدن با-مقابله به آن از آن میگذرند-نادیده میگیرند-توجهی به آن نمیکنند-از کنار آن عبور می کنند برخورد با-مواجه شدن با-روبرو شدن با-مقابله با به این علت مهم بودن دارد-بخاطر این مهم است-از این نظر […]

ادامه مطلب...


کارشناسی ارشد-دانلود دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت چهارمدانلود پایان نامه -

در نظریات متفکرین مسلمان ، با تأسی به نظریه سترون بودن پول اجاره ، قیمت منفعت زمین معرفی می شود .از آنجاییکه پول سترون است و منفعتی ندارد ، پس اجاره‌ای هم به آن تعلق نمی گیرد . در این نظریه ، منفعت یک شیء دارای وجودی مستقل ازخود شیئ است که می توان آن […]

ادامه مطلب...


(سایت مرجع پایان نامه -) دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت سومپایان نامه -

متفکرین مسلمان، برای توضیح درآمد حاصل از سرمایه ، واژه سود را مورد استفاده قرار می دهند ؛ اما هیچ توضیحی از مفهوم سود ، در نظریات خود ارائه نمی دهند .در نهایت ، آنچه از مباحث ایشان بدست می آید این است که سرمایه به دو قسم : سرمایه فیزیکی با دوام و سرمایه […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت دومجدید :

در نظریه ارسطو، پول وسیله مبادله است و نمی تواند ارزش اضافی داشته باشد . از این حیث، بین استفاده از پول در قرض و استفاده از آن در تجارت ، فرقی وجود ندارد .در هر دو آنها از پولی که تنها می تواند وسیله مبادله باشد ، برای ایجاد پول اضافی استفاده می شود […]

ادامه مطلب...


پایان نامه دانشگاه: دانلود پروژه رشته فقه و معارف اسلامی در مورد بهـره و ربـا در اسـلام – قسمت اولدانلود پژوهش:

در این تحقیق ابتدا مفهوم بهره در ادبیات اقتصادی غرب توضیح داده می شود ؛ سپس مفهوم ربا در شریعت اسلام تبیین می شود و به دنبال آن ، به منظور شناخت دیدگاه متفکرین مسلمان در مورد مفهوم بهره ؛ نظریات اقتصادی این متفکرین در این باره که غالباً به توجیه حرمت ربا اختصاص دارد […]

ادامه مطلب...