پایان نامه دانشگاه: دانلود پایان نامه ایرانداک:

این را بیان میکند-اینگونه به نظر می رسد-این خبر را میدهد-داستان از این دارد متن کامل در سایت امید فایل  موضوع جدید-مساله تازه-پدیده جدید-مورد تازه-پدیده نوظهور اندازه زاید-به مقدار فراوانی-به وفور-به اندازه انبوه-به تعداد فراوانی-میزان چشمگیری مواجهه با آن-رویارویی با-برخورد به-مواجه شدن با-مقابله به آن از آن میگذرند-نادیده میگیرند-توجهی به آن نمیکنند-از کنار آن عبور […]

ادامه مطلب...